De wetgeving omtrent zorg en ondersteuning is sterk gewijzigd en de invoering ervan is nog in volle gang. Als je zorg nodig hebt, kun je hier vinden waar je terecht kunt.

Als hulp of zorg nodig is, waar kun je terecht?

Hulp = boodschappen, huishoudelijke zorg, hulp bij financiën en dergelijke

Zorg = lichamelijke verzorging en verpleging, bij fysieke of psychiatrische problemen (incl. dementie)

0. Je hebt nu al professionele zorg en/of hulp en je vraagt je af of je die kunt houden.
Raadpleeg de zorgverlener/hulpverlener die je nu hebt. 

We hebben het hieronder over het aanvragen van nieuwe hulp of zorg op basis van de volgende nieuwe wetten: ziektekostenwet (ZWV), Wet Maatschappelijke ondersteuning (WMO), Wet langdurige zorg (WLZ), De jeugdwet gaat over jeugdzorg en wordt hier niet behandeld. De gemeente verantwoordelijk voor alle hulp en zorg, maar de uitvoering wordt gedaan door de reeds bestaande instanties. 

Hieronder zie je vijf situaties. Zodra je hulp of zorg vraagt bij een van de genoemde instanties, zal iemand bij jou thuis een gesprek komen voeren dat landelijk het “keukentafelgesprek” wordt genoemd, echter Amsterdam noemt het een “gesprek om een persoonlijk plan op te stellen”. Dit gesprek is verplicht en bepalend voor de hulp/zorg die je krijgt. Het gesprek wordt gevoerd aan de hand van de zogenaamde zelfredzaamheidsmatrix

Tijdens dit gesprek wordt vastgesteld wat je zelf kan, eventueel met behulp van buurtgenoten, familie of vrienden en wat je aan aanvullende hulp/zorg nodig hebt Voor de aanvullende professionele zorg is het mogelijk dat je een eigen bijdrage moet betalen die afhankelijk is van uw inkomen en vermogen. Het is dus handig als je goed hebt voorbereid wat wel/niet door mensen om je heen kan worden gedaan of door een door jezelf betaalde hulp.Je kunt iemand uit je omgeving (familie, binnenbuurt) bij het gesprek aanwezig laten zijn.  We raden je aan in elk geval iemand te vragen bij het gesprek aanwezig te zijn èn om het gesprek goed voor te bereiden.

De verdeling tussen hetgeen je zelf met je omgeving kan regelen en hetgeen noodzakelijk is aan professionele zorg/hulp wordt vastgesteld met behulp van de zelfredzaamheidsmatrix. Er wordt een verslag gemaakt van dit gesprek waarmee je al dan niet kunt instemmen. Bij verschil van mening heb je recht op een second opinion. Dan krijg je nog zo’n gesprek met iemand anders.Als jouw situatie verandert, wordt het gesprek opnieuw gevoerd.

Je kunt een coördinator van jouw binnenbuurt van het stadsdorp VondelHelmers bellen voor overleg. We zijn als stadsdorp met elkaar in gesprek wat we wel/niet doen als burenhulp. We willen ons zorgvuldig bewegen tussen twee uitersten, namelijk helemaal niets doen en te veel op een binnenbuurt laten aankomen. Het kan per geval en per binnenbuurt verschillen. Niemand is verplicht om een binnenbuurt in te schakelen, noch om hulp te verlenen. We hebben met Marloes Vermeulen, leidinggevende van het wijkzorgteam, afgesproken dat we de komende tijd – mochten zich dit soort gesprekken voordoen – ook met haar namens de professionals blijven onderzoeken waar de (on)mogelijkheden liggen. 


 1. Je kunt (tijdelijk) niet (of minder goed) voor jezelf zorgen maar wel zelf de regie houden. In geval van een dementerende is er een partner of familie die de regie kan houden.
  Als je (professionele) hulp nodig hebt (hulp bij financiën, woningaanpassing, begeleiding, ambulante opvang etc) bel het wijkteam De Klinker tel. 020 6838542, contactpersoon Marloes Vermeulen, tel. 0613066148 (ma-do)
  Voor datgene waarvan de noodzaak wordt vastgesteld, krijg je professionele hulp. Financiering op grond van de WMO. (Gemeente verantwoordelijk) dus alleen voor datgene dat onder de WMO valt. Als er in het gesprek andere behoeften blijken (bijv huishoudelijke hulp of lichamelijke zorg) dan gaat men wel voor je bellen, maar ze stellen het niet vast.

 2. Je hebt (lichamelijke) zorg nodig.
  Het gaat om zorg aan huis of opvang waarbij je thuis blijft wonen. Bel je huisarts. Via hem/haar kom je bij de wijkverpleging, dementie-opvang, en andere eerste en tweede lijns voorzieningen. Financiering op grond van de ZWV. (Zorgverzekeraar verantwoordelijk) Ook hiervoor houdt men een keukentafelgesprek.

 3. Je kunt lange tijd of definitief niet meer voor jezelf zorgen
  De zorg en hulp komt op gang via de huisarts of door het keukentafelgesprek. Is de noodzaak van langdurige zorg vastgesteld, dan wordt één contactpersoon voor je benoemd, de zogenaamde klanthouder, met wie je alles kunt regelen. Zo lang mogelijk komt er hulp en zorg thuis, waarbij dus weer de omgeving wordt gevraagd mee te helpen. Als de professionele zorg/hulp thuis duurder wordt dan opname, volgt opname in verpleegtehuis of dergelijke. Financiering via de WLZ; Wet Langdurige Zorg van de Zorgverzekeraar verantwoordelijk (AWBZ bestaat niet meer)

 4. Je hebt een voorziening nodig om te kunnen reizen of een aanpassing aan je huis of huishoudelijke hulp
  bel de WMO Helpdesk 0800 0643. Zij regelen dan welke instantie het keukentafelgesprek met je komt voeren. Een WMO-voorziening is bijvoorbeeld
  . een vervoerspas voor het aanvullend openbaar vervoer
  . een woonvoorziening, zoals een traplift, douchestoel, tillift of een verhuiskostenvergoeding
  . een vervoersvoorziening, zoals een scootmobiel, een rolstoel, een gehandicaptenvoertuig of een vervoerskosten-vergoeding
  . Hulp bij het huishouden, ofwel in natura of in de vorm van een persoonsgebonden budget.
  Financiering via de WMO.

  Het  streven van de gemeente is uiteindelijk dat het niet uitmaakt waar je hulp/zorg vraagt; dat elke ingang goed is en dat je maar één gesprek hoeft te voeren. De kwartiermaker (van de gemeente) in Oud-West heeft toegezegd dat zij daar naar toe werkt, maar dat het nog wel een tijd kan duren voor het zover is. Dus als je pech hebt en alle vier punten nodig hebt, zou je kunnen uitkomen op 4 gesprekken. Je kunt zelf al proberen te sturen op de aanwezigheid van vertegenwoordigers van de verschillende punten (lees: verantwoordelijke instanties) in één gesprek. Bijv het wijkteam wil daaraan meewerken.

 5. Je hebt grote zorgen maar je weet niet helder wat je zorg- of hulpvraag is of waar je moet zijn.
  Ga naar de huisarts of bel sociaal wijkteam 020-683 85 42